شهلا منیعی

نویسنده، مدرس و مشاور مدیریت و تحول زندگی برای داشتن ذهن زیبا، روح زیبا و جسم زیبا